Avtalevilkår

1. Avtaleinngåelse: Ved inngåelse av avtale om deltakelse i vekterkurs eller andre kurs, forplikter partene seg til å følge de gjeldende vilkårene som er nedfelt i denne avtalen. Identifikasjon i form av gyldig legitimasjon kreves ved avtaleinngåelse, og avtaler inngås skriftlig med mindre annet er spesifisert.

2. Undervisningssted: Kursene avholdes primært ved Vectrocon sine fasiliteter på Selma Ellefsensvei 10, Økern, Oslo. Eventuell undervisning utenfor Selma ellefsensvei 10 vil bli behørig kunngjort på nettsiden eller på annen hensiktsmessig måte i rimelig tid før kursets oppstart.

3. Kurs og undervisningsmateriell: Vectrocon forplikter seg til å levere nødvendig kursmateriell til alle kurs i samsvar med Vectrocon-systemet, med mindre annet er eksplisitt spesifisert. Vectrocon tilbyr en egen e-læringsportal, samt bøker til utlån, praksislokaler og undervisningsmateriel og materiale. Lånte bøker som ikke returneres før kursets avslutning, vil medføre en fakturering til deltakeren for erstatning av tapt materiell.

4. Pris for kurset: Prisen for vekterkurs og andre kurs vil være angitt i den skriftlige avtalen som deltakeren signerer på første kursdag. Faktura vil bli utstedt umiddelbart etter avtaleinngåelse, med en betalingsfrist på 14 dager og det minste du kan betale er 1000 pr måned. Om du ønsker å betale mer pr måned for å bli fortere ferdig med nedbetalingen. Vectrocon har inngått avtale med finansielle tjenesteytere som kan tilby rentefritt oppdelt betaling i opptil 24 måneder, avhengig av det aktuelle kurset. Nærmere avtalebetingelser rundt oppdelt betaling vil være oppgitt under avtaleinngåelse med finansiseringsselskap og må signeres med bankID for å være gjellende. Dette velger du første kursdag og valget du gjør da er binende ifølge avtalen. Administrasjonsgebyr på 49,- kr tilkommer ved delbetaling pr måned. Nedbetaling månedlig som går utenom finansinstitusjon, dvs rett fra Vectrocon krever at du som elev inngår AvtaleGiro i nettbanken. Dette betyr at det månedlige minimumsbelløpet vil bli trukket fra konto hver måned automatisk. Dersom AvtaleGiro sies opp av deg som kunde kan dette medføre at du må betale hele kursavgiften samlet med en gang.

5. Force Majeure: Dersom uforutsette hendelser, inkludert, men ikke begrenset til, krig, naturkatastrofer, akutte sykdomstilfeller hos instruktører eller brann i kurslokalene, hindrer gjennomføringen av kurset, vil Vectrocon kommunisere tydelig årsakene til og konsekvensene av en midlertidig stansing. Økonomisk refusjon vil ikke bli gitt for perioden kursaktivitet er suspendert på grunn av slike situasjoner da kurset vil bli startet opp igjen ved første mulighet.

6. Angrerett: Ved kjøp av varer og tjenester på fysisk lokasjon er det normalt sett begrenset eller ingen angrerett. Imidlertid vil Vectrocon, innenfor rimelighetens grenser, forsøke å finne en minnelig løsning for deltakere som ønsker å avbryte kurset innen 14 dager etter kursets oppstart. Ved kjøp av tjenester og varer via nettet/ nettbutikk gjelder loven om kjøp av varer og tjenester over internett. Deltakere vil motta kvittering med angrerettsskjema og annen nødvendig dokumentasjon knyttet til den spesifikke varen eller tjenesten der det er gjennomført et juridisk binnende kjøp eller annen transaksjon er foretatt.

Du kan laste ned angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester her

Om ønskelig kan du gjerne sende oss en mail til siw@vectrocon.no for mer info.

7. Politiets krav til kursholder: Vectrocon er offisielt godkjent av politiet for gjennomføring av kurs og utøvelse av vaktvirksomhet. Som en forutsetning i denne godkjennelsen, forplikter Vectrocon seg til å sende kursholdere og instruktører til videreopplæring der påkrevd av politiet. Vectrocon benytter utelukkende vektere som er godkjent av politiet, har betydelig erfaring fra bransjen, og innehar nødvendig godkjent vekterinstruktørutdanning som instruktører i opplæringssammenheng.

https://www.politiet.no/globalassets/tjenester-admin/vaktvirksomhet/godkjente-vaktselskap/innlandet-pd/vectrocon-as.pdf

8. Personvernerklæring GDPR: Vectrocon forplikter seg til å lagre og beskytte deltakerens personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk. Deltakere vil motta ytterligere informasjon om dette ved behov, inkludert hvordan personopplysninger behandles, lagres, og eventuelt deles i henhold til gjeldende lover og forskrifter ved forespørsel. Som en gjellende regel deles ingen personopplysninger med andre foretak der eleven skal kunne identifiseres.